Có bac nào biết cách phá mã vẽ cua sony C4 không chỉ e vs . hoạc tiệm nhan chạy sony . tk .